Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ

Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ

Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ

Tu luyện gần 5000 năm phương vũ, vẫn là không có đột phá Luyện Khí kỳ……………………………………

Truyện Hay Khác :

Võ Phá Chín Hoang
Tùy Mạt To Lớn Hạ Long Tước
Thần Y Bỏ Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s