Thái Cổ Kiếm Tôn

Thái Cổ Kiếm Tôn

Thái Cổ Kiếm Tôn

Tịnh chỉ thanh vân, khí nuốt u minh. Đại đạo đan xen, kiếm giả độc tôn. </p>

</p>

đây là một người cùng một phen kiếm chuyện xưa! </p>

</p>

hồng trần 3000 trượng, lưu li nhiễm thiên hương. Quần hùng cộng tranh giành, Kiếm Tôn chưởng nhợt nhạt. </p>

</p>

kiếm chân lý, vạn năm bí mật, lấy biển máu vô nhai đúc lại lên trời chi lộ, lấy hàng tỉ xương khô lại luyện kiếm Đạo kinh thư. </p>

</p>

hết thảy đều ở thái cổ Kiếm Tôn. </p>

Truyện Hay Khác :

Thái Cổ Long Thần Quyết
Đấu La Đại Lục Iv Chung Cực Đấu La
Nhiếp Chính Vương Gia Khinh Tới Cửa
Trọng Sinh Bỏ Thiếu Trở Về

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s